Privacy

De toekomst van ons onderwijs is een pleidooi voor groot onderhoud aan het Nederlandse onderwijssysteem. De toekomst van ons onderwijs is een samenstelling van diverse organisaties:

 • Vereniging Hogescholen
 • MBO Raad
 • LSVb
 • LAKS
 • Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang
 • Job MBO
 • PR Raad
 • ISO
 • FOV
 • CNV Onderwijs
 • CNV Overheid
 • AVS

Via onze website leggen wij ons pleidooi voor. Daarbij verwerken wij persoonsgegevens.
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van website laat u bepaalde gegevens bij ons achter.

Persoonsgegevens

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • bedrijfsgegevens;
 • e-mailadres;
 • functie;
 • informatie die u zelf invult in een open veld zoals een bericht in het contactformulier;
 • technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze websites;

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • Om u de mogelijkheid te bieden diensten en producten aan te vragen via onze websites en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de websites.
 • Om uw aanvraag te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan.
 • Om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via e-mail, post of telefoon.
 • Om onze website te verbeteren.

Verstrekking aan derden

Als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten, of aangevraagde diensten, geven wij de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen. Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er (met een verwerkersovereenkomst) o.a. voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Daarnaast kunt u bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens (art 21 van de AVG).

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u worden verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Wij behandelen uw verzoek binnen 4 weken.
Als blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt uw verzoeken sturen naar info@caop.nl.

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een verzoek tot inzage, u te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Vragen of klachten

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) via fg@caop.nl.

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt extern toezicht op de naleving van de privacywetgeving. U heeft het recht om bij de autoriteit een klacht over het CAOP in te dienen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Copyright - Toekomst van ons onderwijs