27 januari 2022

Brede coalitie roept op tot groot onderhoud onderwijs

Brede coalitie roept op tot groot onderhoud onderwijs

Nederland is een welvarend land en er gaat veel goed in het Nederlandse onderwijs. Successen uit het verleden bieden echter geen garantie voor de toekomst. De samenleving en arbeidsmarkt veranderen steeds sneller en om volgende generaties daarop voor te bereiden is groot onderhoud nodig aan het onderwijs. Dat stelt een brede coalitie van vertegenwoordigers van leerlingen, studenten, docenten, onderwijsondersteuners, schoolleiders, onderwijsbesturen en kinderopvangorganisaties. Op 21 januari lanceerde deze coalitie in Dudok in Den Haag het discussiestuk ‘Toekomst van ons onderwijs’, dat als startpunt dient voor een brede dialoog over noodzakelijke vernieuwingen.

Diverse signalen waarschuwen ons al langer dat de rek uit ons onderwijssysteem is. Scholen ervaren dat zij onder druk van onder meer vroegselectie en het diplomasysteem niet het beste uit studenten en leerlingen kunnen halen. Bij scholieren daalt de motivatie om te leren en de leesvaardigheid gaat achteruit. Steeds meer scholieren en studenten ervaren zoveel druk dat het ten koste gaat van hun welzijn en prestaties. Docenten gaan gebukt onder werkdruk en ervaren te weinig waardering. En in het hele onderwijs ervaren alle partijen dat de kansengelijkheid onder druk staat. Het zijn verontrustende signalen. 

Onderwijsorganisaties slaan handen ineen

De partijen AVS, VO-raad, MBO Raad, PO-Raad, LAKS, Vereniging Hogescholen, VSNU, FvOv, JOB MBO, CNV Overheid, CNV Onderwijs, Interstedelijk Studenten Overleg, Landelijke Studentenvakbond en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang hebben daarom de handen ineengeslagen. Want een gezamenlijke, sectoroverstijgende en langetermijnvisie op het onderwijs is nodig om het onderwijs structureel te verbeteren. Een visie die institutionele belangen overstijgt en die niet alleen helderheid biedt aan mensen die in het onderwijs leren en werken, maar ook aan de politiek. Want naast veranderingen die het onderwijsveld zelf kan en moet oppakken, zijn er ook structurele investeringen door de overheid nodig.

Toekomst van ons onderwijs

In het discussiestuk ‘Toekomst van ons onderwijs’ zetten de onderwijsvertegenwoordigers ankerpunten uit voor een discussie over aanpassingen en vernieuwingen. Dat doen zij vanuit een gezamenlijke probleemanalyse en met gezamenlijke oplossingsrichtingen. Alle betrokken organisaties gaan de komende maanden het gesprek aan met hun eigen achterban en met een ieder die het onderwijs een warm hart toedraagt. De opbrengst van deze dialoog is input voor de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen en moet leiden tot een gezamenlijke visie en koers voor de komende kabinetsperioden. Daarbij sluiten de onderwijsorganisaties aan bij en bouwen ze voort op lopende ontwikkelingen in het onderwijs, zoals de dialoog over een curriculumherziening, de ambities rond een landelijke kennisinfrastructuur voor innovatie en onderzoek en de door de Onderwijsraad geëntameerde discussie over een meer eigentijds perspectief op leraarschap. De coalitie benadrukt dat dit groot onderhoud moet plaatsvinden zonder de noodzakelijke kortetermijnacties op het gebied van onder meer werkdruk en personeelstekorten uit het oog te verliezen.  

De ankerpunten hebben betrekking op:

  • Een vroege start is de beste basis: Hoe jonger het kind is waarin wordt geïnvesteerd, hoe meer profijt het kind en de samenleving daarvan hebben. Kinderen kunnen  dan ook al vanaf jonge leeftijd naar een basisvoorziening die voor iedereen toegankelijk is.
  • Doorlopende leerlijnen in het onderwijs: Leerlingen blijven langer bij elkaar en maken op latere leeftijd keuzes voor vervolgstappen in het onderwijs. Een leerling of student gaat naar een volgende fase als hij of zij daar qua persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling aan toe is.
  • Leven lang ontwikkelen is vanzelfsprekend: naar een brede, sterke leercultuur: Leven lang ontwikkelen voor alle volwassenen (ongeacht hun vooropleiding) is van groot belang voor de Nederlandse samenleving. Voor een brede, sterke leercultuur moeten leren, werken en onderzoeken veel dichter bij elkaar worden gebracht in nieuwe arrangementen. We bouwen een publiek stelsel van leven lang ontwikkelen onderwijs in aanvulling op de bestaande onderwijsleerlijnen in het initieel onderwijs.
  • Onderwijsprofessionals: naar aantrekkelijker werk in een samenwerkende sector: Voor de toekomst van Nederland heeft het onderwijs de beste mensen nodig. Mensen die worden gewaardeerd voor wat ze doen, voldoende professionele ruimte hebben, zich als professional kunnen blijven ontwikkelen en een marktconform salaris verdienen.
  • Onderzoek en innovatie van wereldniveau: Om als Nederland het meest innovatieve land van Europa te worden, moeten we fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek van wereldniveau hebben.


Copyright - Toekomst van ons onderwijs